پس کوچه ها

.............ای کاش قلب ها در چهره ها بودند.............

بهمن 90
13 پست
آذر 90
18 پست