سخنان به یاد ماندنی

  سه چیزدر زندگی هیچگاه باز نمی گردند:

 زمان، کلمات و موقعیت ها.

 سه چیزدر زندگی هیچگاه نباید ازدست بروند :

 آرامش، امید و صداقت.

  سه چیزدر زندگی هیچگاه قطعی نیستند:

 رؤیا ها، موفقیت و شانس.

سه چیز در زندگی از با ارزش ترین ها هستند:

عشق،اعتماد به نفس و دوستان واقعی .

/ 0 نظر / 12 بازدید