دوازده قانون برتر دنیا

1-   اگر قرض کردید » پس بدهید

2-   اگر به شما مربوط نیست -» سوال نکنید

3-   اگر نامرتبش کردید -» مرتبش کنید

4-   اگر بازش کردید -» آن را ببندید

5-   اگر روشنش می کنید -» آن را خاموش کنید

6-   اگر قفلش را باز می کنید -»آن را قفل کنید

7-   اگر برایش ارزش قایلید -» از آن مراقبت کنید

8-   اگر مال دیگری بود -»اجازه بگیرید

9-   اگر آبروی کسی را لکه دار کردید -» آن را فاش نکنید

10-   اگر از جایش تکان دادید -» سر جایش بگذارید

11-  اگر نمی دانید استفاده کنید -» بپرسید

12-   شما هم قانونی را اضافه کنید »............................

/ 0 نظر / 13 بازدید